Vieta grįstas geografinis ugdymas Paberžės miestelio (Vilniaus r.) pavyzdžiu / Place-Based Geographic Education: Case Study of Paberžė Town (Vilnius District)

Geografija ir edukacija, Nr. 7, 2019, p.  48 – 58.
http://dx.doi.org/10.5200/GE.2019.4

Marek Mackevič
Vilniaus r. Kalvelių Stanislovo Moniuškos gimnazijos geografijos mokytojas
Teacher of Geography of Stanislovas Moniuska gymnasium, Vilnius District

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas geografijos mokymas remiantis savo gimtosios vietos pažinimu. Užsienio literatūroje tai vadinama vieta grįstas (place-based) geografijos mokymas. Straipsnyje nagrinėjamas vieta grįstas geografijos mokymas (pavyzdys – Paberžės miestelis (Vilniaus r.)). Teorinėje dalyje apžvelgiama vietos sąvoka kaip geografinio pažinimo konceptas ir objektas, išryškinami jos tyrimo filosofinės ir metodologinės prieigos, ugdomoji reikšmė mokant geografijos. Sudedamoji atlikto tyrimo dalis – mokinių anketinės apklausos analizė. Ji parodė, kad dauguma mokinių domisi savo gimtosios vietos geografija ir norėtų, kad per geografijos pamokas daugiau dėmesio būtų skiriama savo miestelio apylinkių gamtinės ir socialinės aplinkos pažinimui. Remiantis atliktu tyrimu, buvo sukurtas mokomasis geografijos pažintinis takas po Paberžės miestelį ir jo apylinkes. Parengtos geografijos kūrybinės užduotys mokiniams, kurias jie atliko mokomųjų ekskursijų metu.

Reikšminiai žodžiaivieta grįstas mokymas, geografinis pažintinis takas, Paberžės miestelis.

Summary

In this article it is analysed how the learning object based on its location may be realized in geography teaching? The questionnaire revealed that most pupils are interested in geography of their birth place and most of them consider that excursions around their homeland are necessary and they would like to travel around Paberžė surroundings in various geographical cognitive trails. Most of the pupils stated that in geography lessons they only seldom discussed about importance of cognition of the homeland. it was concluded that teaching about Paberžė town based on location promotes learning based on location.

Keywordsplace-based education, school geography trail, Paberžė town.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF