Inga Dailidienė apgynė daktaro disertaciją

 

Anotacija. Disertacija skirta pietrytinės Baltijos jūros dalies ir Kuršių marių hidroklimatinio režimo tyrimams. Disertacija susideda iš įvado, tyrimų apžvalgos, darbo metodologijos aprašymo, trijų tyrimo rezultatų skyrių, išvadų, šaltinių ir literatūros sąrašo. Darbe nagrinėjamas Pietryčių Baltijos akvatorijos hidroklimatinis režimas ir įvertinama atskirų jo dedamųjų įtaką šio režimo įvairovei. Analizuojami procesai, formuojantys hidrometeorologinių sąlygų Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose kaitą, įvertinant tarpusavio priklausomybę bei ryšius su Šiaurės Atlanto atmosferos cirkuliacijos osciliacija. Tiriami vandens lygio daugiametės kaitos ypatumai ir trendai pietrytinėje Baltijos jūros dalyje ir Kuršių mariose. Analizuojamos Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės vandens druskingumo erdvinės kaitos ypatybes ir įvertinamos kitimo galimos priežastis. Lietuvos Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės hidrologinių ir meteorologinių sąlygų daugiametės kaitos procesai tirti nagrinėjant juos kaip vieną geodinaminę sistemą, kurioje vyksta energijos ir medžiagos perdavimo bei pasikeitimo procesai, nusakomi tarpusavio ryšiais. Hidrologinių sąlygų kaita analizuota neatsiejamai nuo ilgametės meteorologinių sąlygų kaitos, siejant su klimato kitimo problematika, Šiaurės Atlanto atmosferos cirkuliacijos osciliacija. Hidroklimatinių sąlygų kaitos analizei pritaikyta faktorinė analizė, kuri suformuota ir pagrįsta panaudojant ne tik meteorologinius, bet ir hidrologinius: vandens lygio, vandens temperatūros, vandens druskingumo bei ledo reiškinių matavimų duomenis. Nustatant ir įvertinant Kuršių marių vandens druskingumo daugiametę kaitą lemiančius veiksnius taikytas daugialypės regresijos metodas.