Kai kurie mitinės pasaulėkūros aspektai lietuvių tradicinėje kultūroje / Certain Aspects of Mythical World Building in Lithuanian Traditional Culture

Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014, p. 56 – 65.

Irena Čepienė

Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Education Sciences

Straipsnyje aptariama archajinio baltų mitų pasaulio kilmė ir struktūra, jo įtaka formuojantis archajinei pasaulėžiūrai. Akcentuojamas mitinio pasaulio modelio įvaizdis, kurį simbolizuoja Pasaulio medis – Visatos kosminė atrama. Analizuojamos Pasaulio medžio vertikalios ir horizontalios dalys, kurias pažindami mitinės pasaulėžiūros žmonės mokėsi abstrakčiai mąstyti, daryti dichotomines ir trichotomines visumos analizes. Kadangi Pasaulio medžio simbolinė struktūra yra universali, ji atsispindi tautos kultūros pavelde (liaudies kūryboje, tradicijose ir pan.), išlieka šiuolaikinėse valdymo sistemų, socialinių santykių ir kituose modeliuose. Pasaulėvaizdis ir pasaulėžiūra – vienos iš esminių geografijos mokslo ir edukacijos kategorijų bei prielaidų plėtojant tarpdalykinį dialogą. Straipsnyje apžvelgiami moksliniai mitinio pasaulėvaizdžio tyrimai, atlikti Lietuvos mitologų. Senovės baltų pasaulėžiūrai interpretuoti šiuolaikiniame kontekste pasirinkta lietuvių tautodailės simbolika, kurios kilmė siejama su gamtos sakralumu. Ji atsiskleidžia tekstilėje, keramikoje, medžio, metalo, akmens dirbiniuose ir perteikiama įvairių gamtos objektų motyvais: gyvūnų, augalų ir kitų gamtos elementų.

Reikšminiai žodžiai: pasaulėkūra, Pasaulio medis, baltų pasaulėžiūra, tautodailė.

Abstract

The article discusses the origin and structure of the archaic mythical world of the Balts and its influence on the formation of archaic world-view. The emphasis is on the image of the mythical world model symbolised by the World Tree – the Cosmic Pillar of the Universe. The vertical and horizontal parts of the World Tree are analysed by familiarising with which the people characterised by the mythical world-view learned to think in the abstract and learned to use dichotomous and trichotomous analyses of the entirety. Since the symbolic structure of the World Tree is universal, it is reflected in the cultural heritage of the nation (folk art, traditions, etc.) and remains in the modern management systems, models of social relations and other models. The world-view and the outlook are one of the essential categories of geography science and education as well as the assumptions in the development of the interdisciplinary dialogue. The article discusses the scientific researches of the mythical world-view conducted by the Lithuanian mythologists. The symbols of the Lithuanian folk art the origin of which is related to the sacrality of the nature is chosen for the interpretation of the ancient world-view of the Balts in the modern context. It is reflected in the textile, ceramics, articles of word, metal and stone and is conveyed by the motifs of various natural objects: elements of fauna, flora and other natural elements.

Keywords: world building, World Tree, world-view of the Balts, folk art.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF