Pagrindinės mokyklos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: metodologinės prieigos ir metodologiniai posūkiai / The updating of content of geographical education at the basic school: methodological approaches and paradigmatic turns

Geografija ir edukacija, Nr. 10, 2022, p. 110 – 126.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2022.8

Šarūnas Gerulaitis
Mykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University, Lithuania

Zigmas Kairaitis
Geografijos edukacijos studijų centras

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiamos šiuo metu Lietuvoje atnaujinamos pagrindinės mokyklos Bendrosios ugdymo programos, o kartu ir naujas geografijos ugdymo turinys. Paskutinį kartą pagrindinės mokyklos Bendrosios programos buvo atnaujintos 2008 m. Atnaujinant geografijos ugdymo turinį remiamasi EBPO rekomendacijomis, Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis (2019) ir jų pakeitimais (2021) bei Tarptautinės geografinio švietimo chartijos (2016) nuostatomis. Remiantis pagrindinėmis geografijos kategorijomis – vieta, erdve, skale – sukurtas geografinio pažinimo struktūros sąvokų modelis, kuris geriausiai atitinka Lietuvos mokyklinės geografijos ugdymo turinį ir mokymosi kognityvines perspektyvas. Atliktame tyrime palygintos ir susietos ugdymo, geografijos ir geografijos didaktikos paradigmos. Parodyta, kad šios paradigmos glaudžiai susijusios tarpusavyje ir lemia nūdienos geografijos ugdymo turinio kaitą.

Reikšminiai žodžiai: Bendrosios programos, geografijos ugdymo turinys, ugdymo paradigma, geografijos paradigma, geografijos didaktikos paradigma.

Summary

The article reviews the current updating of the basic school curricula in Lithuania, as well as the updating of the content of geographical education. The basic curricula for basic schools were updated last time in 2008. The updating of the content of geographical education is based on the OECD guidelines and guidelines for updating the Framework Programmes (2019) and amendments thereof (2021). The content of geographical education is also updated in accordance with the provisions of the International Charter on Geographical Education (2016). Based on the main categories of geography – location, space, scale – a model of the concepts of the geographical learning structure has been developed, which best corresponds to the content of Lithuanian school geographical education and cognitive perspectives of learning. The study compared and linked the paradigms of education, geography, and geographical didactics. These paradigms are shown to be closely linked with one another and determines the changes in the content of today’s geographical education.

Keywords: general curriculum, content of geographical education, education paradigm, geographical paradigm, paradigm of geographical didactics.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF