Lietuvos nacionalinio atlaso taikymo galimybės mokant geografijos / Application of Lithuanian National Atlas for Geography Learning Possibilities

Geografija ir edukacija, Nr. 5, 2017, p. 115 – 129.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2017.10

Algimantas Česnulevičius

Vilniaus universitetas; Lietuvos edukologijos universitetas / Vilnius University; Lithuanian University of Education Sciences

Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos nacionalinio atlaso I tomo žemėlapių panaudojimo galimybės gilinant geografijos žinias pagrindinėje ir vidurinėje mokyklose. Geografijos ugdymo tikslams įgyvendinti keliami uždaviniai, susiję su erdvės suvokimu, geografinių reiškinių ir procesų teritorinės sklaidos suvokimu, reiškinių priežastingumo apibūdinimu, aktualių visuomenės raidos problemų teritoriniu vertinimu, gamtosauginių, kultūros paveldo saugojimo tradicijų puoselėjimu.

Atlikta atlaso žemėlapių panaudojimo geografijos žinioms plėsti analizė parodė, kad Lietuvos nacionalinio atlaso I tomo žemėlapiai: 1) tinkami kūriniai mokinių erdviniam (geografiniam) pasaulėvaizdžiui formuoti, suteikiantys papildomų galimybių pažinti Lietuvos ir kitų šalių bei jų regionų gamtos bei visuomenės struktūros įvairovę, plėsti geografijos žinias ir supratimą, ugdyti geografinės informacijos kaupimo ir pirminės analizės gebėjimus, formuoti lokalinę, regioninę ir globalinę geografinių procesų sampratą, ugdyti gamtinių ir visuomeninių procesų analizės bei tyrimo gebėjimus, mokinių interpretacinį mąstymą; 2) atlaso žemėlapiai, kaip demonstraciniai ir darbiniai analitiniai kūriniai, yra integruotini į platų gamtinės ir visuomeninės geografijos temų spektrą, susijusį su lokaliais, regioniniais ir globaliais reiškiniais; 3) Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapių taikymo galimybes mokant geografijos išplečia viešojoje internetinėje erdvėje publikuojami žemėlapiai. Jie gali būti analizuojami naudojant integruotus matavimo įrankius, skirtus atstumui, plotui, kryptims matuoti, kas sudaro sąlygas Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapius naudoti praktinėms geografijos užduotims spręsti ir pažintiniams ugdomiesiems projektams įgyvendinti.

Reikšminiai žodžiai: geografija, žemėlapiai, ugdymas, mokymo programos.

Abstract

The article analyzed the possibilities of usability of first volume of Lithuanian National Atlas for deepening geography knowledge at primary and secondary schools. For realization of geography education goals set tasks related to spatial perception, perception of territorial distribution of geographical phenomena and processes, events causality description, territorial assessment of relevant society problems development, cherish of environmental protection, cultural heritage conservation traditions.

Carried analysis of atlas maps for the geography knowledge’s formation showed that the first volume Lithuanian National Atlas maps are:

Eligible for pupils geographical (spatial) worldview formation, providing additional possibilities to learn of nature and the structure of society diversity of Lithuania and other countries and its regions, to expand the geography of knowledge and understanding, develop of primary capacity of geographic information collection and analysis, formation geographical concept of local, regional and global processes, develop analysis and research skills of natural and social processes and students interpretative thinking.

Atlas maps as a demonstration and performance analytical pieces are integrated into a wide range of natural and social geography range of topics, which associated with local, regional and global phenomena.

Application of Lithuanian National Atlas maps in education expands maps publishing in public online. They can be analyzed using the integrated measurement tools for the distance and area measurements. This enables the Lithuanian National Atlas maps use for practical tasks and for cognitive and educational projects realization.

Keywords: geography, maps, education, learning programs.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF