Skaitmeninių priemonių 6–8 klasių geografijos pamokoms kūrimas / The Development of Digital Media for 6–8 Grades for Geography Lessons

Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014, p. 93 – 97. 

Bevainis Linas

Vilniaus universitetas / Vilnius University

Šiandieną edukacijoje, kaip ir kitose srityse, sparčiai kuriamos ir naudojamos skaitmeninės priemonės. Straipsnyje aprašomi rezultatai, gauti Lietuvoje vykdant vieną iš Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų, kurio metu kuriamas skaitmeninis ugdymo turinys. Pateikiama trumpa informacija, kokie skaitmeniniai mokymosi objektai yra kuriami ir kaip jie gali motyvuoti mokinius siekti geresnių rezultatų. Aprašomas sukurtas iki šiol Lietuvoje analogų neturintis skaitmeninis kartografinis įrankis, kurį naudodami mokiniai patys gali kurti žemėlapius ir juose atlikti užduotis.

Reikšminiai žodžiai: kompetencijų ugdymas, mokytojų rengimas, skaitmeninis ugdymo turinys.

Abstract

Today, in education as in other areas, we can see the rapid development and use of digital tools. This paper describes the results obtained during one of the European Union-funded projects in Lithuania. During this project the digital educational content was created. Article provides brief information about created digital learning objects and how they can motivate students to achieve better results. Students are able to use special digital mapping tool that allows them to create maps and perform tasks. All the digital educational content is placed into the website.

Keywords: competence development, teacher training, digital education content.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF