Studentų savarankiškas darbas kaip vienas iš profesinio pasirengimo kokybės veiksnių / Independent Studies as one of the Factors in the Quality of Training

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 88 – 94.

Rimantas Kontvainas
Lietuvos edukologijos universitetas
Lithuanian University of Educational Sciences

Universitetinės studijos yra viena reikšmingiausių švietimo grandžių, darančių didelį poveikį žmogui ir visuomenei. Sparčiai auga ir kinta informacijos kiekis. Iškyla problema, kaip susigaudyti dideliame informacijos sraute, atrinkti tai, kas žmogui reikalinga. Tam yra svarbus kritinis ugdymas, kuris padeda iš gausaus informacijos srauto atrinkti reikalingiausius dalykus. Prioritetiniu universitetinės bendruomenės tikslu tampa studijų kokybės tobulinimas, akcentuojant bendradarbiavimą, komandinį darbą, mokymosi, kritinio mąstymo gebėjimų ugdymo svarbą, nes šie gebėjimai yra esminė tolesnių studijų ir sėkmingos karjeros prielaida. Studijų metu svarbu tam tikros kompetencijos, kurios leistų sėkmingai dirbti. Tam reikia specifinių įgūdžių, kurie padėtų priimti savarankiškus sprendimus.

Vienas iš profesinio pasirengimo kokybės veiksnių yra studentų savarankiškas darbas. Todėl šiame straipsnyje yra analizuojama studentų savarankiško darbo trukmė, darbų atlikimo ir nustatytu laiku gynimo savęs įvertinimas.

Reikšminiai žodžiai: savarankiškas darbas, savęs vertinimas, studijų programa.

Summary
Higher education is one of the important levels in education system. It has a significant impact on the humanity and society. Growing and changing the amount of information promote the problem of how to understand so large flow of information and how to choose that information we are needed. That is why so important critical thinking, which helps from the flow of information select the most necessary things. One of the priority purpose in the university is quality improvement of studies, which is focusing on collaboration, teamwork, learning, critical thinking. These skills are important because these abilities are essential for further study and career success. During studies is important competences, which permit a successful work. This requires specific skills that will help make independent decisions.
One of the vocational training quality factors is a student‘s independent studies. In this article is analyzed how students self-assessment time length, work timely completion and on time defend of independent work.
Keywords: independent studies, self-evaliuation, stadines programm.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF