Švietimo (geo)politika kaip sankirtos erdvėje vieta, arba švietimo geo(filo)sofijos link / Educational (Geo)Politics as an Interaction Place in Space or Towards Geo(Philo)Sophy of Education

Geografija ir edukacija, Nr. 6, 2018, p. 53 – 75.
DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2018.5

Zigmas Kairaitis
Vilniaus universitetas / Vilnius University

Straipsnyje analizuojama švietimo politika. Tačiau į politiką apskritai ir švietimo politiką konkrečiai žvelgiama per geografinės erdvės ir vietos bei tapsmo filosofijos prizmę. Siekiama atsakyti į klausimą, kokios vertybinės ir norminės substancijos, galios ir įtampos struktūros, tapsmo ir virsmo procesai formuoja (lemia) Lietuvos švietimo erdvę? Remiantis šia prieiga, švietimo vadybos priemonės įgauna švietimo geopolitikos dimensiją. Erdvės požiūriu kiekviena politika yra geopolitika, o geopolitika – politika (idėjų, strategijų, praktikų politika), įgyvendinama konkrečioje geografinėje erdvėje ir vietoje. Kaip betraktuosime švietimą – kaip kultūros, ekonomikos, politikos sudedamąją dalį ar kaip atskirą visuomenės veiklos sritį, – jis visada yra veikiamas, struktūruojamas, kuriamas tų pačių geografinių – vietos, erdvės, aplinkos – faktorių. Valstybės institucijos (subjektai), įgyvendindamos švietimo politiką (įvairias strategijas ir praktikas), kuria erdvinį švietimo geopolitinį tapatumą. Erdvės, vietos, geografinės skalės (nuo globalinės iki lokalinės) dalykai santykyje ir sąveikoje su geopolitiniais, sociokultūriniais reiškiniais formuoja Lietuvos švietimo geopolitinę ir geo(filo)sofinę erdvę. Geosofija ir geofilosofija išreiškia mentalinį, dvasinį, vertybinį, pažintinį žmogaus požiūrį ir santykį su geografine aplinka, erdve, jos objektais, atspindi mūsų individualias sąsajas su geografija ir filosofija. Tyrimo apibendrinime teigiama, kad švietimo (geo)politika, besiremianti įvairialypiais autentiškais santykiais, prasmių eksplikavimu, vaizduotės žadinimu santykyje / sąveikoje su geografine aplinka, kuria šalies, konkrečios vietos tvarią švietimo geo(filo)sofinę erdvę.

Reikšminiai žodžiai: švietimo politika, švietimo geopolitika, švietimo geofilosofija.

Summary

The article discusses educational policy. However, the policy in general and educational policy specifically are viewed through the lens of geographical space and time as well as the philosophy of becoming. The aim is to answer the question which value-based and norm-based substances, structures of power and strain, processes of becoming and transition form (condition) the educational space in Lithuania? In this context, the instruments of educational management acquire the dimension of educational geopolitics. In terms of space, each policy is geopolitics, whereas geopolitics – policy (policy of ideas, strategies and practices) realised in a specific geographical space and location. Regardless of the way of approach to education – as a composite part of culture, economics, politics or as a separate field of public activity – it is always influenced, structured, constructed by the same geographical factors, i.e. place, space and environment. By implementing the educational policy (various strategies and practices), public authorities (entities) construct spatial educational geopolitical identity. The subjects of space, place, geographical scales (from global to local) in relation to and interaction with geopolitical, sociocultural phenomena form the geopolitical and geophilosophical space of education in Lithuania. Geosophy and geophilosophy express mental, spiritual, value-based and cognitive approach of a person and relation to geographical environment, space, its objects, reflect our individual associations with geography and philosophy. As it is claimed in the summary of the research, educational (geo)politics that is based on diverse authentic relations, explication of meanings, excitation of imagination in relation to / interaction with geographical environment creates an essential, sustainable, self-identical space of educational geo(philo)sophy.

Keywords: educational policy, educational geopolitics, educational geophilosophy.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF