Vietos savivaldos vaidmuo finansuojant turizmą Lenkijoje / The Role of Local Government in Financing of Tourism in Poland

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015, p. 53 – 59.

Marcin Hyski
Academy of Physical Education in Katowice, Poland
Valeri Krutikov
Business and Technologies Institute in Kaluga, Russia

Straipsnyje nagrinėjama turistų srautų problema Lenkijoje. Šis klausimas tampa aktualus didėjant šalies administracinių vienetų savivaldos išlaidoms turizmui gminuose (NUTS-5) ir pavietuose (NUTS-4). Tyrimo tikslas – įvertinti skirtumą tarp valstybės išlaidų gminų ir pavietų mastu dydį bei apsistojusių turistų konkrečioje vietovėje koreliaciją. Tyrimas apima visą Lenkijos teritorinį-administracinį suskirstymą pavietų ir vaivadijų (NUTS-2) lygmeniu. Analizė grindžiama 2012 m. duomenimis. Buvo tiriamas apsistojusių turistų ir turizmo išlaidos 100 km² plote. Tai leido pateikti abiejų tirtų kategorijų erdvinę išraišką.

Reikšminiai žodžiai: vietos valdžios išlaidos turizmui, turizmo srautai Lenkijoje.

Abstract

The article touches the problems of tourist traffic in Poland. This issue is the subject of interest in the context of the role in its intensification played by expenditure of local government units: gminas (NUTS level-5) and poviats (NUTS level-4). The aim of the study is to evaluate the correlation between the amount of expenditure incurred from public funds of gminas and poviats level and the number of tourists accommodated in given area. This objective also includes the knowledge of the spatial variation of both categories. The study includes the entire Poland’s surface and takes into account the territorial-administrative division onto poviats and voivodships (NUTS level-2).

The analysis has been based on data from 2012. The study has made it possible to classify the voivodships in terms of the number of accommodated tourists attributable to 100 km2 and expenditure on tourism. The study has also enabled the presentation of the spatial structure of both analyzed categories. The 3-Means Method was used for the classification of voivodships.

Keywords: local government expenditure on tourism, tourist traffic in Poland.

Vietos savivaldos vaidmuo finansuojant turizmą Lenkijoje

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF