Humanitarinės geografijos link / Towards Humanitarian Geography

Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013, p. 151 – 159.

Zigmas Kairaitis
Lietuvos edukologijos universitetas
Lithuanian University of Educational Sciences

Straipsnį sudaro trys dalys, kuriose nagrinėjami humanitarinės geografijos formavimosi kontekstai ir jos teminiai modusai. Pirmoje dalyje „Geografinis posūkis humanitaristikoje“ trumpai apžvelgiamos tendencijos Lietuvos humanitaristikoje – pasirodžiusios monografijos, straipsniai, kuriuose nagrinėjamos žmogaus ir geografinės aplinkos sąsajos, jų atspindys kultūroje, literatūroje, istorinėje savimonėje. Antroje dalyje „Vaizdinis posūkis kultūroje“ aptariami vaizdinių ir vaizduotės tyrimai, kurie aktualizavo geografinę dimensiją humanitariniuose moksluose, ir atvirkščiai – humanistinę dimensiją geografiniuose tyrimuose. Trečioje dalyje „Humanitarinis posūkis geografijoje“ apžvelgiama humanitarinės geografijos idėjų plėtotė geografijos moksle ir humanitarinės geografijos kaip atskiro koncepto suformulavimas (D. Zamiatinas) bei humanitarinės geografijos raidai įtakos turėjusių geografijos teminių modusų visuma. Straipsnis baigiamas nuostata apie būtinumą (tikslingumą) Lietuvos aukštojoje ir bendrojo lavinimo mokykloje geografijos studijų ir mokymo procese įvesti atskirus humanitarinės geografijos segmentus.
Reikšminiai žodžiai: humanistinė geografija, humanitarinė geografija, topofilija, filotopija, sinergetinė geografija.

Summary
The article consists of three parts discussing the contexts of humanitarian geography formation and its thematic modes. Part one Geographic Turn in Humanitaristics gives a brief description on the Lithuanian monographs and articles analysing the associations between the person and geographic environment and their reflection in the culture, literature and historic consciousness. Part two Visual Turn in Culture discusses the visual and imagination researches actualizing the geographical dimension in humanitarian sciences and conversely – humanitarian dimension in geographic researches. Part three Humanitarian Turn in Geography gives a review on the development of humanitarian geography ideas in the science of geography, formulation of humanitarian geography as individual concept (D. Zamiatin) and the totality of geography thematic modes having influence on the development of humanitarian geography (fig. 2). The article is concluded with a provision on the necessity (purposiveness) to introduce individual segments of humanitarian geography in geographic studies and teaching in Lithuanian high and secondary education institutions.
Keywords: humanistic geography, humanitarian geography, topophilia, philotopy, synergetic geography.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF