Vidurinės mokyklos / gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos / Secondary school / gymnasium geography curriculum update: from passive to active geography

Geografija ir edukacija, Nr. 11, 2023, p. 65 – 80.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2023.6

Šarūnas Gerulaitis

Mykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University, Lithuania

Zigmas Kairaitis

Geografijos edukacijos studijų centras

Santrauka

Straipsnyje pateikiamos metodologinės prieigos, kuriomis grindžiamas Lietuvos vidurinės mokyklos (11–12 klasės) ir gimnazijos (III–IV klasės) geografijos ugdymo turinio atnaujinimas bei Bendrųjų geografijos ugdymo programų kūrimas. Siekiama atsakyti į klausimą „Kaip pagrįsti ir sistemingai susieti geografijos mokslo ir didaktikos raidos tendencijas, remiantis nūdienos geografinį ugdymą apibrėžiančiais tarptautiniais ir Lietuvos švietimo dokumentais?“ Analizuojami Lietuvos švietimo ir tarptautiniai dokumentai (chartijos, deklaracijos), apibrėžiantys ugdymo turinio atnaujinimo ir geografinio švietimo šiuolaikines tendencijas. Palyginama geografijos ir jos didaktikos (mokyklinės geografijos) istorinė raida ir perspektyva. Parodoma ugdymo pasiekimų sričių ir kompetencijų sklaida atskirose bendrojo ugdymo mokyklos pakopose.

Reikšminiai žodžiai: geografija, geografijos didaktika, geografinės kompetencijos.

Summary

The article presents the methodological approaches that are the basis for updating the geography curriculum of Lithuanian secondary schools/upper secondary (grades 11-12) and gymnasiums (grades III-IV). The aim is to answer the question: how to substantiate and systematically link the trends of geography science and development of didactics, based on the international and Lithuanian educational documents defining today’s geographical education? Lithuanian educational and international (charters, declarations) documents are analyzed, which define the modern trends of curriculum renewal and geographical education. The historical development and perspective of geography and its didactics (school geography) are compared. The scatter of areas of educational achievements and competences in individual levels of the comprehensive school is shown.

Keywords: geography, didactics of geography, concepts of geographical knowledge, spaces, educational competencies and achievements.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF